تعیین مالیات مقطوع سال ۹۹ بعضی از صاحبان مشاغل

تعیین مالیات مقطوع سال ۹۹ بعضی از صاحبان مشاغل

به گزارش فوری خرید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، مالیات مقطوع تعیین کرد.


به گزارش فوری خرید به نقل از صدا و سیما، امید علی پارسا، با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۷ و همینطور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۵۱۶۱/ در مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۸، ضمن اعلام مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از تسهیلات مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آنرا هم شرح داد.

در متن دستورالعمل های صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همینطور با توجه به مفاد جز (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ بعضی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۹۵) قانون فوق)، مقرر می دارد:

الف - مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱:

۱- صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم مبحث ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ حداکثر چهل و پنج برابر معافیت مبحث ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم مبحث این دستورالعمل حداکثر تا آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک مبحث قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و عرضه اظهارنامه مالیاتی معاف می گردند.

۱-۱- صاحبان مشاغلی که حائز شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر اساس مبحث فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در خلال سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم عرضه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، باعث لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مؤدیان هم جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هر گونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: ۲- مالیات صاحبان مشاغل بر اساس مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:
۱-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۴% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۶۰/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۸% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۴-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۱۲ % (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸.

تذکر: بندهای فوق در ارتباط با مؤدیانی است که مجموع فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ بیشتر از مبلغ مذکور است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند. ۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از راه سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از راه پایگاه اینترنتی https: //ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور بعنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از طرف مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان مبحث این دستورالعمل در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خویش را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل را پیش از آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰، بعنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۴- در مورد صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع مبحث این دستورالعمل را به صورت یک جا تا آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه مبحث ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. ۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و عرضه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیشتر از مبلغ ابرازی بعنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه بعد از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه مبحث ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. ۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و عرضه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیشتر از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه همچون جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همینطور عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر همچون معافیت مبحث ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با توجه به این که به باعث مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک مبحث قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ معاف هستند، بنابراین مفاد حکم بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات عرضه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۵) این دستورالعمل همچون تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش / درآمد عرضه خدمات بیشتر از مبلغ ابرازی مودی در فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل است هم جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت عرضه اسناد و مدارک مستند توسط مودی در خصوص درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای آخر دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۳۹۹ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات عرضه شده ضروری می باشد. ج- سایر موارد: ۷- صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ نخستین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و بنابراین مکلف به انجام تکالیف قانونی همچون تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با توجه به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی مبحث تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود. (به استثنای مشاغل مبحث آیین نامه مذکور که برپایه مجوز صادره از سوی مراجع ذی صلاح بیشتر از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) ۹- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها حسب مورد با اعمال مقررات مبحث مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در خلال سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. ۱۰- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان مبحث این دستورالعمل در صورتیکه متقاضی اعمال مقررات قانونی همچون مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم در مورد درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۱۱- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر مبنای دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند. ۱۲- آن دسته از صاحبان مشاغل مبحث بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده است، در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است درصورتیکه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مبحث این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش پیدا کند، این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت. ۱۳- صاحبان مشاغلی که با عنایت به میزان سود دهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند، می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و این گونه مودیان هم مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. ۱۴- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند، معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد تعیین می شود.


منبع:

1400/03/20
12:36:06
5.0 / 5
1178
تگهای خبر: خدمات , خرید , فروش , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
فوری خرید