رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ كرد؛

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی از بخشودگی جرائم قابل بخشش مبحث قانون مالیات های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده تا سقف ۶میلیاردتومان برای هر دوره یا سال مالیاتی اطلاع داد.به گزارش فوری خرید به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرائم قابل بخشش مبحث قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی اطلاع داد.
در متن دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای جزء (۵ الف) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مبحث ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد و همینطور مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش مبحث قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:
ماده ۱- بخشودگی جرائم مبحث این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ریال به شرح زیر است:
الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ گردیده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (۱۰۰%).
ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ گردیده تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰%).
تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی بعد از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲%) از بخشودگی جرائم مبحث این ماده تا آخر سال جاری کسر می گردد.
تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه بعد از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.
تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در مورد بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
ماده ۲ - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه‌ی کاری حسابداری مؤدیان / مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور است.
ماده ۳ - اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سالهای مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره / سال مالیاتی امکان پذیر است.
ماده ۴ - در صورتیکه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر مبحث ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش در ارتباط با دوره ها / سالهای مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم مبحث ماده ۱۶۹ و همینطور جریمه مبحث ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و بعد از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰%) جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶- محدودیت مبحث بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.
ماده ۷- در جهت بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان بوجود آمده است، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می شود.
ماده ۸- جرائم مبحث ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های
مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های مبحث ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می شود؛ لیکن جرائم مبحث ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های مبحث ماده (۱) این دستورالعمل و ارسال لیست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می شود. در صورتیکه تمام یا بخشی از لیست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به علل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) عرضه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم مورد اشاره به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همینطور جرائم مبحث تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مورد مشمولان مبحث تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می شود.
تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال لیست مبحث ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، بعد از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه‌ی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه‌ی تأخیر مبحث قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به باعث بخشنامه های صادره نخواهدبود.
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.
با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.


منبع:

1400/04/19
11:31:52
5.0 / 5
1220
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تخصص , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
فوری خرید