آرشیو مطالب : كنفرانس


اتاق چت در اینترنت

اتاق چت در اینترنت
با حضور ویدئوكنفرانسی رئیس جمهور؛

طرح های زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی كاوه

طرح های زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی كاوه

ارائه تكنولوژی های جدید مهندسی مواد و متالورژی در نمایشگاه آنلاین بین المللی

ارائه تكنولوژی های جدید مهندسی مواد و متالورژی در نمایشگاه آنلاین بین المللی

دلیل محبوبیت اتاقهای گفتگو

دلیل محبوبیت اتاقهای گفتگو

آغاز مذاكرات برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) ایران و آذربایجان

آغاز مذاكرات برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) ایران و آذربایجان

رقابت هشت نامزد برای تصدی ریاست WTO

رقابت هشت نامزد برای تصدی ریاست WTO

سیستم كنفرانس

سیستم كنفرانس
فوری خرید